Lahega fastighet flygfoto

ISO – Vårt ledningssystem

Genomgående "grundtema" i vårt ledningssystem är givetvis våra kunders krav och att dessa uppfylls, vi går dock ett steg längre och tar även med övriga intressenter. På detta vis får vi en enhetlig dokumentation som ligger till grund för vårt arbete och vi vet att alla krav följs upp. Med tillfredsställda intressenter har vi en väl fungerande organisation som ger alla bästa möjliga utbyte.

Totalintegrerat ledningssystem

För att kunna tillfredställa alla intressenter har vi ett totalintegrerat ledningssystem:

 • Kvalitet
 • Yttre miljö
 • Arbetsmiljö
 • Resultat
 • Alla övriga intressentkrav

Intressenternas önskemål

Vi har delat upp intressenternas önskemål i två huvudgrupper:Rutiner och Mål

Rutinerna beskriver de delar av samarbetet som alltid ska göras på ett visst sätt för att tillgodose intressenternas önskemål. Det gäller t.ex.:

 • När många berörs och behöver rätt information vid rätt tillfälle
 • När vi styrs av lagar eller avtal
 • När en intressent önskar att en syssla alltid utförs på ett dokumenterat sätt

Målen beskriver det arbete som kan utföras på olika sätt och där frihet kan finnas att själv finna vägar att nå målet.

Ledningssystemet i praktiken

För att föra ut ledningssystemet i organisationen och göra det lätthanterligt och naturligt i det dagliga arbetet har vi valt följande tillvägagångssätt:

 • Samtliga rutiner i företaget har, efter genomgång och förbättring, dokumenterats. All personal och även utomstående intressenter har varit delaktiga i arbetet. Rutinerna har tillsammans bildat naturliga enheter.
 • Vi har letat likheter och därmed förbättringsmöjligheter. Vi arbetar t.ex. inte med bara ett miljöaspektregister utan har ett aspektregister som täcker hela verksamheten och ligger till grund även för våra övriga mål.
 • All personal har utbildats i samtliga rutiner. Det har ökat kunskapen om varandras arbetsuppgifter och underlättar samarbetet.
 • Alla anställda har tillgång till samtliga rutiner och mål elektroniskt, vilket avsevärt underlättar kommunikationen. Det gör också att alla kan föreslå förbättringar inom alla områden.
 • Uppföljning av hur systemet fungerar ingår i varje månadsbokslut och delges därigenom ledningsgruppen. Det diskuteras sedan på månadens ledningsgruppsmöte. På så sätt har ledningssystemet blivit en naturlig del i ledningens löpande arbete.

ISO logga