Säkerhetsdatablad

Säkerhetsdatablad

Här ger vi dig svar på frågor om våra säkerhetsdatablad.

Har du en fråga som inte besvaras nedan? Kontakta oss på info@lahega.se

Frågeöversikt

 1. Vad är ett säkerhetsdatablad?
 2. Varför behövs säkerhetsdatablad?
 3. När måste Lahega Kemi ge ut säkerhetsdatablad?
 4. Vad är min plikt som användare?
 5. Måste jag läsa hela säkerhetsdatabladet?
 6. Var hittar jag säkerhetsdatablad på hemsidan?
 7. Vad innehåller ett säkerhetsdatablad?
 8. Varför ser symbolerna annorlunda ut?


Vad är ett säkerhetsdatablad?

Ett säkerhetsdatablad är ett dokument som medföljer alla kemiska produkter som innehåller farliga ämnen och som skall användas yrkesmässigt.

Säkerhetsdatabladet innehåller information om en produkts farliga egenskaper, vilka risker som associeras med hantering av produkten samt vilka skyddsåtgärder som bör vidtas vid hantering.

Varför behövs säkerhetsdatablad?

Att jobba med kemikalier innebär oftast risker. Säkerhetsdatablad är – tillsammans med märkningen av produkten – viktiga informationskällor för dig som användare.

Med hjälp av säkerhetsdatabladet kan du vidta nödvändiga åtgärder för att hantera produkten på rätt sätt i din yrkesroll. Dessutom kan faroinformationen i säkerhetsdatabladet vara viktig vid en eventuell olycka – både för dig som arbetar med produkten men också för utryckningspersonal.  

När måste Lahega Kemi ge ut säkerhetsdatablad?

Som leverantör är vi skyldiga att förse säkerhetsdatablad till alla kemiska produkter som skall användas yrkesmässigt och som innehåller farliga ämnen.

Vad är min plikt som användare?

Om du köper och förvarar produkter på din arbetsplats måste du spara och förvara säkerhetsdatablad. Detta för att du skall ha nödvändig information tillgänglig ifall något händer vid hantering av produkten. Vi rekommenderar att du förvarar dina säkerhetsdatablad på en säker och lättillgänglig plats och att alla på arbetsplatsen vet om var de finns och enkelt kan komma åt dem.    

Måste jag läsa hela säkerhetsdatabladet?

Kort sagt, ja. 

Som leverantör av kemiska produkter rekommenderar vi att du läser igenom hela säkerhetsdatabladet. Det innehåller viktig information som du behöver ha kunskap om vid eventuella olyckor samt för säker hantering av produkten. 

Vissa avsnitt räcker det att du ögnar igenom, andra bör du läsa igenom ordentligt. Informationen i säkerhetsdatabladen kan göra stor skillnad vid en eventuell olycka. 

Det enklaste är att utgå från dig själv i din yrkesroll. Hur hanterar du produkten? 

 • Är du transportör? Då bör du läsa igenom de avsnitt som har med hantering och transport av produkten att göra. Det kan även vara bra att läsa hur du hanterar spill/sanering ifall en olycka skulle ske under transport. 
 • Är du slutanvändare? Då bör du titta extra på de avsnitt som rör hantering och skyddsåtgärder, samt vilka åtgärder du bör vidta ifall du exponeras för produkten.
 • Är du ansvarig för försäljning av produkten? Då bör du läsa igenom hur du ska lagra produkten samt hur du hanterar spill och exponering för produkten.  
Vi rekommenderar också – oavsett vad du har för roll i hanteringen – att du alltid läser avsnitt 2, så att du är medveten om produktens märkning och de risker som associeras med hantering.

Var hittar jag säkerhetsdatablad på hemsidan?

Du hittar säkerhetsdatablad på respektive produkts produktsida. Sök på namn eller artikelnummer för att hitta de produkter vars säkerhetsdatablad du söker.

Vad innehåller säkerhetsdatabladen?

Säkerhetsdatablad innehåller 16 avsnitt som går igenom olika aspekter av hantering, risker och dylikt. 

Vi har sammanställt en guide till avsnitten nedan:

Avsnitt 1 
Här hittar du allmän information om produkten – produktnamn, artikelnummer, användningsområde m.m. – samt kontaktuppgifter till din leverantör. 

Avsnitt 2
Om produkten är märkt med farosymbol/faropiktogram – brandfarlig, frätande etc. – visas märkningen här. Du hittar också faro-och skyddsangivelser (anges R- och S-fraser) eller risk- och skyddsfraser (anges H- och P-fraser) i detta avsnitt. 

Mer detaljerad information om riskerna hittar du under avsnitt 11 och 12 i säkerhetsdatabladet. 

Avsnitt 3
Här visas produktens sammansättning av ingående råvaror som är märkningspliktiga (de har en riskfras). De ingående ämnena är samlade i en tabell och för varje ämne kan du utläsa CAS:nr, halt, respektive riskfraser och mer.

Avsnitt 4
Om något händer – kontakt med produkten genom inandning, förtäring, hudkontakt eller stänk i ögonen – och du behöver första hjälpen finns åtgärder listade här.

Avsnitt 5
Här finns information om hur du hanterar en eventuell brand.

Avsnitt 6
Här listas åtgärder vid spill eller läckage – både personliga- och miljöskyddsåtgärder samt instruktioner hur du innesluter och sanerar.

Avsnitt 7
Här finns instruktioner/rekommendationer för hur du hanterar och lagrar produkten på ett säkert sätt.

Avsnitt 8
Här finns information om hur du begränsar exponering för produkten. Det är viktigt att du följer rekommendationerna för hur länge du bör hantera/jobba med de ingående råvarorna samt vilken skyddsutrustning du ska använda. 

OBS! Det ges aldrig en generell tid för hur länge du får jobba med själva produkten, utan du bör utgå från de tidsangivelser som finns gällande individuella ingående råvaror.

Avsnitt 9 
Här får du information om produktens egenskaper – vilken färg den ska ha, hur den ska lukta m.m. Du får också en lista på andra fysikaliska egenskaper som pH-värde, smält- och fryspunkt, flampunkt, explosionsgräns etc.

Avsnitt 10
Här finns information om produktens stabilitet och reaktivitet, dvs. vilka ämnen produkten inte bör komma i kontakt med eller vilka risker det finns för farliga reaktioner. 

Avsnitt 11
Här listas hälsofarorna med produkten. Du får beskrivning på vilka symptom/problem produkten ger vid personlig kontakt. 

OBS! Glöm inte att titta extra på avsnitt 8 för att lära dig hur du ska skydda dig mot den negativa hälsopåverkan produkten kan ge. 

Avsnitt 12
Här hittar du miljöinformation för ingående komponenter i produkten.

Avsnitt 13
Här hittar du information om hur du ska hantera restavfall och tomemballage.

Avsnitt 14
Här hittar du transportinformation och huruvida transport av produkten klassas som farligt gods. 

Avsnitt 15 
Om produkten eller dess ingående råvaror uppfyller några säkerhets-, hälso- eller miljöföreskrifter finns den informationen här. Föreskrifterna kan inkludera märkning, hantering m.m.

Avsnitt 16
Här finns övrig information samt förteckning över olika skydds- och riskfraser associerade med produkten, samt deras betydelse. 

Varför ser symbolerna annorlunda ut?

EU har bestämt att märkningen skall se likadan ut i hela Europa. I samband med detta, ändrade man de gamla bedömningarna/symbolerna på råvaror och blandningar. Även om det inte skett någon förändring i innehållet, kan det mycket väl vara så att det tillkommit fler symboler. De ser dessutom annorlunda ut. Har du frågor eller vill du veta mer kontakta tillverkaren under avsnitt 1.