bild filtreringsfunktion

TYPON

ArtNr Förpackningstorlekar Pris Lager Antal
11520005 5kg (Plasthink)      

För att se priser och lagerstatus behöver du vara registrerad kund. Klicka på KÖP-knappen för att logga in eller ansöka om konto.

Användningsområde

Verkstadsindustri, bearbetande industri och andra enheter som har behov av extra kraftfullt tvättmedel för overaller och hårt smutsade textilier.

Produktfakta

Endast för yrkesmässigt bruk. pH-värde (brukslösning): ca 11,5 vid 0,5%.Extra kraftfullt tvättmedel. tvättpulvret Innehåller inte parfym eller EDTA samt är lättlösligt i vatten.

Bruksanvisning

Bruksanvisning & dosering
Dosera direkt i maskinens tvättmedelsfack. Undvik att överdosera.
Följ maskinfabrikantens rekommendationer. Utmärkt för 40–60° kulörtvätt
och 60–90° vittvätt. Följ alltid plaggens tvättråd och undvik att blanda ljusa och mörka
textilier i samma tvätt. Iakttag försiktighet vid tvätt av alkalikänsliga
textilier.

Dosering

Dosering per kg tvätt
Smutsighetsgrad: Lätt Medel Hårt
Mjukt vatten 0–10°dH: 20 ml 25 ml 30 ml
Medelhårt vatten 11–20°dH: 25 ml 30 ml 35 ml
Hårt vatten över 20°dH: 30 ml 35 ml 40 ml

Lagring och hållbarhet

Förvaras torrt och svalt i originalemballage. Ej frostkänslig men risk för
klumpbildning.

Miljö

Tömd/droppfri förpackning lämnas som farligt avfall till godkänd avfallsanläggning.

Övrigt

Ytterligare information/Säkerhetsdatablad: www.lahega.se
Registrerad hos Giftinformationscentralen - Nödnummer 112.

Användningsföreskrifter

Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon. Kan orsaka irritation i luftvägarna.
VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning. VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten/duscha.
VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja. Vid exponering eller misstanke om exponering: Kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRALEN eller läkare. Undvik att andas in damm. Använd skyddshandskar och ögonskydd. Innehåller: Natriummetasilikat.

Dokument
download Säkerhetsdatablad
download Skyddskort
Klassificering produkt
Område Livsmedelsindustri, Lokal- och Fastighetsvård
Produktkategori Tvätt- och sköljmedel
Funktion/Uppgift Kulörtvätt, Tvätta arbetskläder
Varumärke Lahega